Log ind

Lejebestemmelser Thalassa Consulting & Governance GmbH


Opdateret 08/2021
1. Indledende bestemmelser

1.1 De følgende bestemmelser regulerer aftaleforholdet mellem på den ene side udlejeren af et feriehus eller en ferielejlighed - efterfølgende kaldet udlejer - og på den anden side lejeren - efterfølgende kaldet kunde. Feriehuset eller ferielejligheden omtales i det efterfølgende som feriebolig.

1.2 Med kundens modtagelse af den skriftlige bookingbekræftelse indgås en direkte lejeaftale mellem udlejer og kunde. Grundlaget for aftalen - efterfølgende kaldet booking - er den skriftlige bookingbekræftelse, boligpræsentationen på atraveo GmbH's website på tidspunktet for bookingen samt lejebestemmelserne.

1.3 Udlejer er forpligtet til at levere ydelsen i henhold til aftalen og gældende lov, herunder særligt at give kunden eneret til at benytte ferieboligen i det bookede tidsrum.

1.4 Ferieboligen udlejes til kunden i det bookede tidsrum. Kunden er forpligtet til udelukkende at gøre brug af ferieboligen til et personligt ferieformål og må højest lade den benytte af det maksimale antal personer, som fremgår af bookingen.

1.5 Som formidler repræsenterer atraveo GmbH udlejer under tilblivelsen og indgåelsen af aftaler, ved ændringer i, afbestilling og opsigelse af disse samt overtager opgaver under afviklingen af betaling og foresendelsen af rejsedokumenter.

2. Betaling

2.1 Kunden er forpligtet til at betale lejebeløbet, ekstraomkostningerne og depositaet, som fremgår af bookingen.

2.2 Under bookingen skal der forudbetales 25 % af lejeprisen. Det resterende beløb skal betales senest 42 dage før lejeperiodens begyndelse. Hvis der er mindre end 42 dage mellem tidspunktet for bookingen og lejeperiodens begyndelse, skal hele lejeprisen betales under bookingen. Omkostninger i forbindelse med afbestilling og ombooking skal betales omgående.

2.3 Kunden har ikke krav på den bookede ydelse, før den fulde betaling har fundet sted. Udlejer kan ved lejeperiodens begyndelse nægte kunden overdragelsen af ferieboligen.
3. Rejsedokumenter

3.1 Såfremt intet andet er aftalt i bookingen modtager kunden rejsedokumenter med oplysninger fra udlejer om nøgleudlevering, ankomst m.m., når hele lejebeløbet er betalt. Rejsedokumenterne skal forevises sammen med bookingbekræftelsen ved lejeperiodens begyndelse.

3.2 Hvis kunden ikke har modtaget rejsedokumenterne senest 14 dage efter betalingen af det fulde lejebeløb, er vedkommende forpligtet til omgående at give besked herom.

4. Depositum

4.1 Hvis det er aftalt under bookingen, kan udlejer som sikkerhed forlange et depositum af kunden ved lejeperiodens begyndelse.

4.2 Udlejer er forpligtet til at tilbagebetale depositaet til kunden efter tilbageleveringen af nøgler ved lejeperiodens ophør. I den forbindelse modregnes eventuelt opståede ekstraomkostninger, herunder også omkostninger for skader på ferieboligen forårsaget af kunden.
5. Ændringer

5.1 Ønsker fra kundens side om ændringer, for eksempel med hensyn til lejeperioden eller antallet af medrejsende, anses for aftalt ved modtagelsen af udlejers skriftlige bekræftelse heraf.

5.2 Indtil lejeperiodens begyndelse kan kunden lade en egnet tredjemand træde i sit sted, hvilket dog kræver en skriftlig meddelelse herom til udlejer med angivelse af tredjemands fulde navn og adresse. Kunden vedbliver at være bundet af aftalen, indtil tredjemand har erklæret over for udlejer at ville efterkomme alle forpligtelser i henhold til aftalen.

5.3 Udlejer informerer omgående kunden om ændringer i ydelsen. Hvis ændringerne ikke er af uvæsentlig betydning, kan kunden inden for 10 dage skriftligt træde tilbage fra aftalen fri for omkostninger.

5.4 Prisforhøjelser efter bookingen er udelukkende mulige ved dokumentering af saglige og uforudsigelige grunde, for eksempel som følge af stigning i gebyrer, skatter og afgifter. Ved prisforhøjelser på over 5 % af lejeprisen kan kunden inden for 10 dage skriftligt træde tilbage fra aftalen fri for omkostninger.
6. Tilbagetrædelse

6.1 Indtil lejeperiodens begyndelse i henhold til bookingen kan kunden træde tilbage fra aftalen ved skriftlig erklæring til udlejer. Det afgørende tidspunkt er det, hvorpå erklæringen om tilbagetrædelse kommer frem.

6.2 Følgende faste afbestillingsgebyrer er gældende:

25 % af lejeprisen ved tilbagetrædelse til og med 42 dage før lejeperiodens begyndelse
60 % af lejeprisen ved tilbagetrædelse fra og med 42 og til og med 28 dage før lejeperiodens begyndelse
90 % af lejeprisen ved tilbagetrædelse fra og med 27 dage før lejeperiodens begyndelse

6.3 Det står kunden frit for at dokumentere, at udlejer ikke eller kun har lidt en uvæsentlig skade. Dette er i reglen at antage, hvis ferieboligen kunne udlejes til anden side i det samme tidsrum og under de samme betingelser.
7. Under og efter opholdet

7.1 Såfremt intet andet er aftalt i bookingen, stiller udlejer ferieboligen til kundes disposition i den aftalte stand fra kl. 16 på ankomstdagen. Hvis kunden ankommer senere end kl. 18, bør udlejer informeres herom inden. Ved lejeperiodens ophør skal ferieboligen forlades seneste kl. 10.

7.2 Hvis der ikke er aftalt andet i bookingen, skal kunden selv sørge for slutrengøringen. Ferieboligen skal ved lejeperiodens ophør efterlades renfejet og aflåst. Forinden skal følgende arbejder foretages: Sengebetræk fjernes fra sengetøjet, opvasken tages og papirkurve samt skraldespande tømmes.

7.3. Ferieboligen må højest benyttes af det maksimale antal personer, som fremgår af bookingbekræftelsen. Udlejer er berettiget til at afvise det overskydende antal personer.

7.4 Hunde, katte og andre dyr må kun medbringes, hvis dette er udtrykkeligt aftalt i bookingen. Kunden hæfter for samtlige skader som følge af medbragte dyr.

7.5 Kunden er forpligtet til at tage hensyn til naboerne samt overholde en eventuelt foreliggende husorden.

7.6 Kunden er forpligtet til at benytte ferieboligen inklusiv inventar og udeanlæg med størst mulig omtanke. Kunden er erstatningsansvarlig for de skader på indretningsgenstandene, rummene eller bygningen, som vedkommende måtte forårsage. Kunden skal omgående meddele eventuelle skader til udlejer. Kunden er ligeledes erstatningsansvarlig for følgeskader efter skader, der ikke blev meddelt rettidigt.

7.7 I tilfælde af eventuelle fejl ved den bookede ydelse, herunder særligt mangler ved ferieboligen, er kunden forpligtet til at foretage alt, hvad der må anses for rimeligt, for at korrigere fejlen eller minimere en eventuel skade. Kunden skal omgående meddele udlejer eventuelle fejl og mangler ved ydelsen.

7.8 Efter sin hjemkomst fra rejsen kan kunden forlange en reducering i lejeprisen (reklamation), hvis ydelsen ikke blev leveret i henhold til aftalen og kunden ikke bevidst undlod at meddele manglen omgående (uden ugrundet ophold). Den skriftlige reklamation skal være kommet frem til udlejer senest en måned efter lejeperiodens ophør.

8. Opsigelse

8.1. Udlejer kan uden frist opsige aftalen før eller efter lejeperiodens begyndelse, hvis kunden trods forudgående rykker ikke foretager betalingerne rettidigt eller i øvrigt ikke efterkommer sine forpligtelser i henhold til aftalen i et sådant omfang, at det ikke må anses for rimeligt for udlejer at fortsætte aftaleforholdet. I så fald kan udlejer kræve afbestillingsgebyrer i henhold til punkt 6 i de nærværende lejebestemmelser.

8.2 Derudover kan aftalen opsiges af både kunden og udlejer, hvis en efterkommen af forpligtelserne i henhold til aftalen i væsentlig grad besværliggøres som følge af force majeure, der ikke kunne forudses ved aftaleindgåelsen. Kunde og udlejer frigøres fra deres aftalemæssige forpligtelser, men skal dog erstatte allerede leverede ydelser til modparten.
9. Udlejers ansvar og hæftelse

9.1 Udlejer er ansvarlig for at ferieboligen stilles til rådighed for kunden i henhold til aftalen og gældende lov.

9.2 Udlejer er ansvarlig for en omhyggelig udvælgelse af og opsyn med den, der udleverer nøglerne, samt andre personer og firmaer, der måtte være betroet med en opgave i forbindelse med ferieboligen.

9.3 Udlejers hæftelse ved formuetab er begrænset til det tredobbelte af skadelidtes betalte lejebeløb, for så vidt skaden ikke er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed.
10. Slutbestemmelser

10.1 Enkelte bestemmelsers eventuelle ugyldighed berører ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Udlejer og kunde erstatter eventuelt ugyldige med gyldige bestemmelser, der kommer de ugyldiges økonomiske og retlige formål nærmest.

10.2 I tilfælde af en retstvist aftales sagsøgtes hjemting som værneting.